Apostolok9Több mint 130 év elteltével a napokban kerültek új helyükre, az egykori püspöki szeminárium udvarából a Gosztonyi Gyula (1904–1962) által tervezett – a székesegyház nyugati oldala előtt található és tizenkét boltívvel ellátott – kőtárba Bartalits Mihály apostolszobrai, amelyek eredetileg a székesegyház déli oldalát díszítették.

A székesegyház első újkori nagyobb átépítésére – Király József püspök rendelkezésének megfelelően és Pollack Mihály tervei alapján – a 19. század első felében került sor. Ennek végeztével és egy kis idő elteltével határozott a székeskáptalan a szobrok elkészíttetéséről és felállításáról.

1845-ben Rihmer Bódog őrkanonok – a káptalan Apostolok10beleegyezésével – megbízta a „kebelbéli képfaragó”-t, Bartalitsot a 12 apostolszobor elkészítésével. Miután a fából készült mintákat elfogadta a káptalan, 1846-ban nekilátott a szobrász a munkának, amely 9 évig tartott. A szobrok budafai sárgás homokkőből készültek és egyenként négyméter magasak. 1854. október 26-án „kezdettek a sz[ékes] egyház déli részére felhuzatni, és az első apostol Fülöp volt, mely felhuzatott.” Az utolsó apostolt, Júdás Tádét november 10-én helyezték el. Az apostolok elhelyezésének sorrendjét Vörös Mihály őrkanonok határozta meg: „a napnyugoti toronytul kezdve [Júdás] Tádé, [id.] Jakab, Tamás, Máté, [ifj.] Jakab, Péter – a napkeleti torony felöl kezdve: Fülöp, Simon, Bertalan, András, János, Pál.” Az utolsó apostolszobor felállítása után két nappal, 1854. november 12-én, vasárnap „az apostolok szobrai […] a reg[g]eli Isteni tisztelet után, ő mélt[ósága] által Girk György úr pécsi püspök által a káptalan, papság s nép jelenlétében ünnepélyesen felszenteltettek.”

A székesegyház Dulánszky-féle átépítésekor (1882–1891) az eredeti homokkő faragványokat eltávolították, helyükre Kiss György új apostolszobrai kerültek, Bartalits szobrait pedig a szeminárium udvarában helyezték el.

A szobrok mára jócskán elszenvedték az idő vasfogát, vesztették el valami „attríbútumukat”, hozzávalójukat az elmúlt évtizedekben, amelyek többnyire pléhből készült tárgyak voltak, mint például lándzsa (Tamás), szekerce (id. Jakab), bot (Máté), kulcsok (Péter), kard (Pál), kés (Bertalan), fűrész (Simon), kettős kereszt (Júdás Tádé). Azonban még így is tekintélyt parancsoló a látványuk, közel 170 esztendő elteltével.

 

A hónap dokumentuma maga a szerződés, amelyben Bartalits kötelezettséget vállalt a 12 apostol kifaragására:

„Szerződés

Melly a pécsi székes egyház uradalma és Bartalits Mihály között köttetett.

          1ör [Először] Bartalovits Mihály szobrász, a pécsi székes-egyházra megkivántató 12 Apostolt kemény, jó és állandó tartos köböl elkészíteni magát lekötelezi, minden szobor egy darabba 13 láb magas leend – tisztán műtanilag kidolgozva.

          2or [Másodszor] Minden Apostolnak eleve elkészitendő mintáját tartozik a tek[intetes] Káptalannak bémutatni, és ha az jováhagyást nyerend, szerénte leend köteles a szobrot magát elkészitteni.

          3or [Harmadszor] Minden szobor, ha a tek[intetes] Káptalan által jónak lenni ítéltettvén, a székes-egyház részére elfogadtatik – kétszer leend megfözőtt olajjal béeresztendő, azután pedig ezüst szinű olaj-festékkel Apostolok4béfestendő a szobrász által, és az aranyozást megkivánandó részek általa hasonlókép saját köteleségére megaranyozandók.

          4er [Negyedszer] Mind a 12 Apostol szobrát mai naptól számitandó három év alatt tartozik – két száz darab aran alatti vinculum alatt, melly világos adósági ügyelettel leend szóbéli per utján megveendő – okvetlenül elkészíteni, és ha azok a Káptalan helybe és jóváhagyását megnyerendik, saját kölcségére és veszedelmére a székes egyház tetejére felállitani.

          5ör [Ötödször] A szoborhoz megkivántató kővek, ugy az azokat vontató kocsi a válalkozó szobrász által saját kölcségére leend megveendő, s megszerzendő – egyedül azoknak bévontatására megkivántató igás marhát a székes-egyház uradalom fogja adni.

          6or [Hatodszor] Minden tökélletessen elkészült, béfestett, s helyére álitott szobor ára hatszáz ezüst forintokban álapittatott meg – minthogy azonba az előkészületek tekintetéből a szobrásznak pénzre volna szüksége, ugyan azért most azonnal 800 f[orinto]kat ezüstbe nyerend; – jövendőbe pedig valahányszor két szobor elkészülve a Káptalan tetszését megnyervén, jónak lenni elfogadtatik, nyerend összesen 800 ezüst f[orin]tokat, az egész maradványi somma pedig, a midőn a szobrok rendeltetési helyén leendnek felálitva, és a mű tökéletessen és becsületessen befejezve, fog a szobrásznak kész pénzben ki és megfizettetni.

          7er [Hetedszer] Minden kár és veszedelem a szobrászt illetvén, a szobrok árának tökéletes kifizetését csak akkor követelheti, ha a szobrok rendeltetése helyére fognak jó és ép karban, minden toldás vagy foltozgatás nélkül állittatni, és azért minden netalántán eredhető kérdések az 1836/20. tör[vény] czik értelmében szóbéli per utján leend elintézendő.

Mellynek nagyobb elhitelére ezen szerződés két példányba általunk aláirattatott. – Pécs October hó 15én 1846.

Rihmer B[ódog] őrkan[onok]

Bartalits Mihály
szobrász”

 A0182856

Damásdi Zoltán

 

Forrás: Pécsi Egyházmegyei Levéltár; Szőnyi Ottó: A pécsi székesegyház leirása az 1882. évi átépités előtti állapotban. Pécs, 1916.

Képek forrása: Pécsi Egyházmegyei Levéltár