Régi egyházmegyei kiadványok érhetők el honlapunkon.

 

Tisztelt Kutatóink és Látogatóink!

 

A mai nappal új menüponttal (KIADVÁNYOK) bővült honlapunk, amely a KUTATÁS főmenüpont alatt található. Célunk, hogy olyan egyházmegyei kiadványokat (könyvek, periodikák) tegyünk közzé az érdeklődők számára, amelyek ismeretterjesztésre/olvasásra érdemesek és kutatásra hasznosak. A menüpontot további olyan kiadványokkal (értesítők, évkönyvek, egyéb könyvek) is kiegészítettük, amelyek más webfelületen (PTE Egyetemi Könyvtár/Klimotheca, Hungaricana, Arcanum Digitális Tudománytár) elérhetők. Tételesen az alábbi kiadványok érhetők el az új menüpontban:

 

A

Arany-Ezüst. A pécsi piusi diákok lapja (1939–1943)

B

Bonyhádi Páli Szent Vince Katolikus Elemi Polgári Leányiskola értesítője (1937–1938)
Bölcskei Szent József Polgári Leányiskolájának évkönyve (1941–1942)

D

Dombóvári Szent Orsolya-rendi Tanintézetek értesítője (1935–1936)
Dombóvári Szent Orsolya-rendi Róm. Kat. Polgári Leányiskola évkönyve (1939–1940)
Dombóvári Szent Orsolya-rendi Tanítónőképző-Intézet és Leánylíceum évkönyve (1941–1942)
Dombóvári Szent Orsolya-rendi Nőipariskolájának évkönyve (1943–1944)
Merényi Ferenc: Domsics Mátyás egyházlátogatása (canonica visitatio) Baranyában 1729-ben. Pécs, 1939.

H

Hőgyészi Római Katolikus Polgári Fiú- és Leányiskola évkönyve (1941–1942)

M

A máriakéméndi esperesi kerületnek első tanitói tanácskozmánya. Pécs, Lyceum Nyomda, 1859.
Maurinum. A Szent Mór Kollégium ifjúsági lapja (1934–1936)
Mecsek Alján. A pécsi Pius Kollégium lapja (1920–1941)
Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Nevelő- és Tanintézetének értesítője (1924–1925)
Miasszonyunk Rend Pécsi Római Katolikus Tanító(nő)képző-Intézetének értesítője (1918–1927)
Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Leányiskolájának értesítője (1941–1943)

N

Norma canonice visitandarum parochiarum. Quinque-Ecclesiis, Knezevits, 1828.
Nyugdijszabályzat a pécsi püspöki uradalom rendes tisztviselői, azok özvegyei és gyermekei számára. Bonyhád, Raubitschek, 1921.

P

A "Pécsegyházmegyei Róm. Kath. Tanító-Egyesület" alapszabályai. (PEL I.3.a.1908/2770.)
A Pécsi Katholikus Legény-Egylet első évkönyve. 1864. Pécs, Lyceum Könyvnyomda, 1865.
Pécsi Püspöki Fitanítóképezde első értesítvénye (1878–1879)
Pécsi Püspöki Tanítóképző-Intézet értesítője (1896–1897, 1907–1912, 1918–1922)
Pécsi Püspöki Hittudományi Intézet évkönyve (1901–1903)
A Pécsegyházmegyei Takarékpénztár Részvénytársaság alapszabályai. Pécs, Dunántúl Nyomda, 1914.
A pécsi püspökségi uradalmak tiszti szabályzata. Pécs, Taizs, 1907.
A pécsi püspökségi javadalom uradalmi tisztviselőinek szolgálati, fegyelmi és számviteli szabályzata. Pécs, Taizs, 1942.
A Pécsi Püspöki Uradalom tisztviselőinek szolgálati szabályzata és számviteli rendszabályai. Pécs, Dunántúl Nyomda, 1917.
A plébániai vagyont illető szabályzat és utasitás a pécsi egyházmegyében. (PEL I.1.a.1.1893/3660., magyar)
A plébániai vagyont illető szabályzat és utasitás a pécsi egyházmegyében. (PEL I.1.a.1.1893/3660., német)
A pécsegyházmegyei alapitványok kezelésére vonatkozó alapszabályok és ügyrend. Pécs, Lyceum Nyomda, 1885. (PEL I.1.a.1.1885/1332.)
A pécsegyházmegyei alapítványok kezelésére vonatkozó alapszabályok és ügyrend. Pécs, Taizs, 1894. (PEL I.1.a.1.1894/972.)
A pécsegyházmegyei alapítványok kezelésére vonatkozó alapszabályok és ügyrend. Pécs, Taizs, 1907. (PEL I.1.a.1.1907/53.)
Pécsi Kat(h)olikus Tudósító (1921–1944)
Petrovich Ede: A pécsi káptalani házak. Pécs, 1983.

R

Rendszabályok a hitoktatásra és felügyeletére nézve Pécsett. Pécs, Dunántúl Nyomda, 1913. (PEL I.1.a.1.1913/1336.)

S

Siklósi Római Katholikus Polgári Leányiskola értesítője (1916–1917)
Siklósi Állami Segélyezett Róm. Kat. Polgári Leányiskola évkönyve (1941–1942)
A pécsegyházmegyei határozmányok és rendeletek tára. Összegyűjtötte, rendezte és kiadta Sipos István Dr. egyházjogtanár a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. Pécs, 1912. Nyomatott a "Dunántúl" r. t. könyvnyomdájában.
Statuta capituli Quinque-Ecclesiensis de anno 1863. Quinque-Ecclesiis, Taizs, 1894.
Statuta synodalia. Az 1936. évi pécsi egyházmegyei zsinat határozatai.
Synodus dioecesana Quinque-Ecclesiensis. Az 1863. évi pécsi egyházmegyei zsinat határozatai.
Szemináriumi Élet. A pécsi papnövendékek Szent Pál Társulatának értesítője (1921–1951)

 

 

2020. december 15.

Pécsi Egyházmegyei Levéltár