I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. § A jelen Kutatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az Egyházi Törvénykönyv 486-491. kánonjai alapján készült, figyelembe véve a 2011. évi CCVI. törvény (a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról), az 1995. évi LXVI. törvény (a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről) és a 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet (a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről) előírásait.
2. § A Szabályzat hatálya kiterjed:
a) A Pécsi Egyházmegyei Levéltár (továbbiakban: Levéltár) saját tulajdonú állományára.
b) A plébániai levéltáraknak, egyéb intézményeknek és magánszemélyeknek a Levéltárban elhelyezett iratanyagára.

 

II. KUTATÁS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA

3. § A Levéltár anyagában való kutatás engedélyhez kötött. A kutatás engedélyezésének hivatalos dokumentálása az e célra bevezetett formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány a Szabályzat 2. számú melléklete.
4. § Kutatási engedély annak a személynek adható:
a) aki 18. életévét betöltötte, érvényes személyazonosító okmányokkal bír és a levéltári kutatáshoz megfelelő felkészültséggel rendelkezik;
b) aki kutatási engedélyének aláírásával kötelezi magát a Szabályzatban és a Kutatóterem Használatának Rendjében (továbbiakban: KHR) foglaltak megtartására.
5. § A kutatási engedély az adott naptári évre szól, de évente megújítható.
6. § Az egyes kutatási esetek kutatónaplóban vannak nyilvántartva. A levéltáros ebben regisztrálja a kutatási eset sorszámát, a kutatás idejét (hónap, nap, óra), a kutatási engedély számát, a kutató nevét, a kérőlap számát. A kutató aláírásával ismeri el a kutatónapló rovataiban feltüntetett adatokat.
7. § A kutatási engedély ideiglenesen vagy véglegesen visszavonható attól a kutatótól, aki a Levéltárból iratanyagot tulajdonít el, az anyagot szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, a kiadott iratok rendjét önkényesen megváltoztatja, vagy a KHR előírásait nem tartja be. Az engedély ideiglenes vagy végleges visszavonásáról a levéltáros javaslatára az ordinárius dönt, amelyről az érintett kutató írásban értesül.

 

III. KUTATÁS HELYSZÍNE, KUTATÓSZOLGÁLAT

8. § A kutatás helyszíne a Levéltár kutatóterme (7621 Pécs, Dóm tér 4.), amelynek nyitva tartási rendje:

Hétfő: 8–16

Kedd: 8–16

Szerda: 8–12.30

Csütörtök: 8–12.30

Péntek: ZÁRVA

9. § A Levéltár kutatótermében kutató csak a kutatóterem nyitva tartási ideje alatt tartózkodhat, azon felül nem, hacsak arra nincs külön írásbeli vagy szóbeli engedélye a levéltárostól. A nyitva tartással kapcsolatos rendkívüli változásokról (pl. szabadságolás, központi hivatali szünetek, egyéb hivatali teendők stb.) a Levéltár saját honlapján (http://archivum.pecsiegyhazmegye.hu/) ad tájékoztatást.
10. § Kutatni csak a levéltárossal történő előzetes időpont-egyeztetés után lehet, amelyre lehetőség van:
a) Online kapcsolatfelvétellel: https://archivum.pecsiegyhazmegye.hu/kapcsolat/kapcsolat
b) E-mail-ben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
c) Postai úton: 7601 Pécs, Pf. 113
d) Telefonon: +3672513030
e) Személyesen pedig a kutatóterem nyitva tartása alatt.
11. § A levéltári anyag kiadása a kutatóterem nyitva tartási ideje alatt, a kutató írásban rögzített kérése szerint történik az e célra bevezetett kérőlap kitöltésével. Levéltári anyag kiadására és visszavételezésére kutatónapokon nyitástól számítva – illetve a kutató érkezésétől függően – óránként van lehetőség.
12. § A Levéltár munkatársainak kutatótermi feladatai:
a) Ismerteti a kutatóval a Szabályzatot és a KHR-t.
b) A kutató rendelkezésére bocsátja a levéltári segédleteket.
c) Gondoskodik a kutató iratanyaggal való ellátásáról.
d) Legjobb tudása szerint megad minden információt, amely a kutatómunka megkezdéséhez és a folyamatos kutatáshoz szükséges.
e) Felel a kutató számára kiadott iratanyagért, fenntartva a kutató személyes anyagi felelősségét.
f) Nyilvántartja a kiadott iratanyagot, azt kiadás előtt és visszavétel után ellenőrzi.
g) Nem feladata a Levéltár munkatársainak a kutatásra kiadott levéltári anyag értelmezése, a kutató helyett végzett feldolgozó munka (pl. olvasás, fordítás, adatok keresése az iratokban stb.).
13. § Az itt fel nem sorolt egyéb kutatótermi rendelkezéseket a KHR rögzíti.

 

IV. LEVÉLTÁRI ANYAG KUTATHATÓSÁGA, KUTATÁSI KORLÁTOZÁSOK

14. § A Levéltár anyaga a levéltáros engedélye mellett, de az ordinárius külön engedélye nélkül az adott naptári évhez igazodva 70 éven túl kutatható.
Kivételt képeznek az a)–f) alatt felsorolt levéltári anyagok, amelyek különböző korlátozások alá esnek.
a) Személyi (világi és papi) hagyatékok az elhunyt halálozási évétől számított 30 év után általában kutathatók. Az ordinárius azonban bizonyos személyi hagyatékokat részben vagy egészben, amennyiben azok jellege indokolttá teszi, kutatási tilalom alá vonhat meghatározott időre 30 éven túlmenően is.
b) Egyházi anyakönyvek esetében a kereszteltek anyakönyvei a keletkezésüktől számított 90 év után, a házasultak és bérmáltak anyakönyvei 60 év után, a halotti anyakönyvek pedig 30 év után kutathatók.
c) A Levéltár által őrzött plébániai levéltárak kutatásához – a fenti pontban említett anyakönyvek kivételével – ordináriusi engedély szükséges.
d) A püspöki szentszék anyaga (beleértve az egyházkormányzati iratanyag konzisztoriális anyagát) a keletkezés évétől számított 150 év után válik kutathatóvá, amelyhez minden esetben az ordinárius engedélye szükséges.
e) Az ordinárius a kutatható anyagokat zár alá veheti, kutatási korlátozás alá vonhatja, ha megítélése szerint azok kutatása az egyház sajátos céljait, érdekeit veszélyeztetik.
f) Állományvédelmi szempontból a levéltáros megtagadhatja a kutatást fokozottan veszélyeztetett anyagoknál.

15. § A 14. §-ban felsorolt kutatási korlátozások feloldhatók egyedi elbírálás alapján az ordinárius külön engedélyével, amennyiben személyes érintettség áll fenn, vagy a kutatás tudományos jelentősége azt kellőképpen indokolja. Az elbírálás szempontja a Pécsi Egyházmegye érdeke, valamint a személyes adatok védelme. Az ilyen kutatási kérelmek elbírálásához szükséges a kutató írásos nyilatkozata, személyes érintettség esetén kérésének indoklása, tudományos kutatás esetén kutatási tervének részletes ismertetése. Utóbbi esetben szükséges csatolni a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző szerv, mint megbízó ajánlását-állásfoglalását. Az ilyen kutatási kérelmet postai úton az ordináriusnak kell címezni, aki véleményezésre továbbítja azt a levéltáros felé. A véleményezett kérelemről az ordinárius dönt.

 

V. IRATANYAG REPRODUKÁLÁSA

16. § Kutatás során a levéltári anyag használata díjtalan, digitális másolatok készítése vagy készíttetése díjszabás (3. sz. melléklet) ellenében lehetséges. Az alkalmazott eljárás nem károsíthatja a levéltári anyag állapotát. Fotózás esetén vaku használata tilos.
17. § Digitális másolatok készítésével vagy készíttetésével kapcsolatos kitételek:
a) Digitális másolatokat csak kutatási céllal szabad készíteni, otthoni használatra.
b) Levéltári anyag bárminemű publikálása a Pécsi Egyházmegye ordináriusának engedélyéhez kötött.
c) Digitális másolat általánosságban minden kutatható levéltári anyagról készíthető a következők kivételével: kötetek (pl. protocollumok, jegyzőkönyvek, historia parochiae-k, stb.), anyakönyvek, levéltári segédletek, valamint egyéb, a levéltáros által a kutató kutatása során meghatározott anyagok, amennyiben azok az egyház sajátos céljait, érdekeit veszélyeztetik.

 

VI. LEVÉLTÁRI ANYAG KÖLCSÖNZÉSE

18. § Levéltári anyag a Levéltárból általában nem vihető ki. Magánszemély egyáltalán nem kölcsönözhet a Levéltárból. Világi vagy egyházi intézmény csak indokolt esetben kölcsönözhet a Levéltárból az ordinárius engedélyével.

 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

19. § A kutató a Levéltár iratanyagának felhasználása és az adatok publikálása során köteles tiszteletben tartani a következő jogszabályokat: 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról), 1999. évi LXXVI. törvény (a szerzői jogról), Egyházi Törvénykönyv 220. kánon.
20. § A kutatónak a levéltári anyagok könnyebb visszakereshetősége érdekében ajánlott a Levéltár által meghatározott levéltári egységek rövidítéseit használni tudományos munkája jegyzetelésénél. Fotó(k) írásban engedélyezett publikálásánál feltétel a „Forrás: Pécsi Egyházmegyei Levéltár” feltüntetése, hacsak ettől eltérő előírás nem lett rögzítve az engedélyben.
21. § Jelen Szabályzatot a pécsi megyéspüspök adta ki, azt megváltoztatni egyedül ő jogosult (491. kánon 3. §).
22. § Jelen Szabályzat 2016. január 1-jén lép hatályba, egyúttal hatályon kívül kerül az 500/2008. számú Kutatótermi Szabályzat.

 

VIII. MELLÉKLETEK

23. § Jelen Szabályzat mellékletét képezi a Kutatóterem Használatának Rendje (1. sz. melléklet), a 3. §-ban említett kutatási engedély (2. sz. melléklet) és a 16. §-ban szereplő díjszabás (3. sz. melléklet).

 

Pécs, 2015. december 27.

Dr. Udvardy György
pécsi megyéspüspök