Immáron bő két éve, hogy elindult útjára a Levéltár internetes szolgáltatása, az E-archivum.

 

 

Tisztelt Kutatóink!

 

Immáron bő két éve, hogy elindult útjára a Pécsi Egyházmegyei Levéltár internetes szolgáltatása, az E-archivum. Szolgáltatásunk keretében jelenleg három fondcsoportból (PEL I–III.) érhetők el levéltári anyagok interneten, ez körülbelül 610.000 böngészhető fájlt jelent. Bemutatjuk röviden, hogy jelenleg melyek online kutatható anyagaink.

 

A Püspöki Levéltár (PEL I.; 123.000 fájl) állományából kutathatók:

 • PEL I.1.a.1. Az egyházkormányzati iratanyag a püspöki levéltár legterjedelmesebb irategyüttese. Az iratok a 13–17. századból szórványosan vannak meg, a 18. századtól folytatólagosan. A 19. század végéig latin nyelvűek, a 20. század elejétől magyar nyelvűek. Az iratanyagból online kutathatók a középkori oklevelek (1227–1599), egyházlátogatási jegyzőkönyvek (1783–1935; a kánoni vizitációk másik, zömmel 18. századi része a PEL I.1.c. alatt található és kutatható), anyakönyvi másodpéldányok (1825–1895) és egyéb iratok. Részletek ITT olvashatók.
 • PEL I.1.a.2. Egyházkormányzati iratanyag iktatókönyvei (protocollumok). Az iktatókönyvek tartalmazzák a püspöki hivatalba beérkezett iratok rövid leírását és az expediált válaszokat. Mindegyik protocollumnak van alfabetikus indexe, amely a 18–19. században három részre tagolódik, úgymint helységek (index locorum), nevek (index nominum) és tárgyak mutatójára (index materiarum), majd a 19. század végétől egy indexben szerepel minden. A protocollumok a 19. század végéig latin, a 20. század elejétől magyar nyelven íródtak. Valamennyi protocollum (esetenként diarium és regestrum) kutatható online, kutatási szabályzatunk értelmében 70 éven túl. Részletek ITT olvashatók.
 • PEL I.1.c. Kötetek. Lélek- és plébániaösszeírások, 1829 előtti egyházlátogatási jegyzőkönyvek, püspöki levelezések, stb. Ez az állag a legvegyesebb, ugyanakkor történeti értékében az egyik leggazdagabb része a Püspöki Levéltárnak. Tartalmaz püspöki és széküresedés idejéből helynöki levelezéseket, királyi rendelkezéseket, családfa-kutatáshoz nélkülözhetetlen lélek- és plébániaösszeírásokat a 18. századból, pálos renddel kapcsolatos anyagokat, egyházlátogatási jegyzőkönyveket ([1674] 1738–1829), stb. A kötetek korábban kialakított „rendjén” nem változtattunk, így esetenként nincs minden időrendi sorrendben. Részletek ITT olvashatók.
 • PEL I.1.d.1. 1895 utáni anyakönyvi másodpéldányok Külön sorozatot képeznek az anyakönyvi másodpéldányok, vagyis az eredeti anyakönyvekről készült másolatok, amelyeknek egyik része – az 1895 előtti – az egyházkormányzati iratanyagban (PEL I.1.a.1.) található, másik része – az 1895 utáni – pedig önálló egységet képez. Az 1895 utáni másodpéldányokból csak azok kutathatók online, amelyekhez nincsenek (vagy nem álltak rendelkezésre) eredeti anyakönyvek, tételesen: Cikó, Grábóc, Miszla, Mohács-sziget (Püspökpuszta), Pécs-Irgalmasok Kórháza, Siklósbodony, Szakály és a trianoni szerződéssel elcsatolt 19 horvátországi plébánia. Részletek ITT olvashatók.
 • PEL I.1.e. Plébánia-, és templomleltárak (1895–1951). Részletek ITT olvashatók.
 • PEL I.1.f.1. A Pécsi Egyházmegye körlevelei 1828-tól 1953-ig. Részletek ITT olvashatók.
 • PEL I.1.f.2. A Pécsi Egyházmegye sematizmusai 1801-től 1963-ig. Részletek ITT olvashatók.
 • PEL I.3.b–d. Egyházmegyei Tanfelügyelőség anyagából segédletek, egyéb kötetek és tanítói díjlevelek. Az Egyházmegyei Tanfelügyelőség (1878–1951) az egyházmegyében található egyházi iskolák főhatósága volt. Anyagaiból az iratanyagon (PEL I.3.a.) kívül minden más kutatható online, így az iratanyagokhoz tartozó iktatókönyvek és indexek, igazgatói és tanítói kinevezések törzskönyvei, iskolaszékek törzskönyvei, kántortanítók, osztálytanítók és tanítónők kinevezésének törzskönyvei, valamint tanítói díjlevelek 370 településről. Részletek ITT, ITT és ITT olvashatók. Tanítókkal kapcsolatos névtárak (1896–1941) ITT kutathatók.
 • AA.III.12–15. Dobai Székely Sámuel oklevélgyűjteménye (1267–1709). A Klimo Könyvtár állományához egykoron tartozó – jelenleg a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár őrizetében lévő – négykötetes oklevélgyűjtemény 1267-től 1709-ig tartalmaz összesen 251 db oklevelet, amely főleg a középkorral és újkorral foglalkozó tudományos kutatók számára jelentős.

 

A Székeskáptalani Levéltár (PEL II.; 20.000 fájl) állományából kutathatók:

 • PEL II.1.a. A magánlevéltár (archivum privatum) a székeskáptalani levéltár történeti értékében leggazdagabb fondja, amely a 17. század második felétől a 20. század közepéig tartalmaz anyagokat vegyesen. Az 1210 fasciculust kitevő iratanyagból csak a középkori oklevelek kutathatók online és két egyházlátogatási jegyzőkönyv 1729-ből. Részletek ITT olvashatók.
 • PEL II.1.b. A magánlevéltár fent említett iratanyagához több segédlet (elenchus, catalogus) is készült, amelyek a teljes iratanyagot lefedik. Mindegyik segédlet online kutatható. Részletek ITT olvashatók.
 • PEL II.1.c.2. Káptalani gyűlések jegyzőkönyvei. A kanonokokból álló testület rendszeresen (általában hetente) gyűlt össze tanácskozásra a káptalani levéltárban, ahol minden alájuk tartozó kormányzati és gazdasági ügyet megtárgyaltak. A beérkezett ügyeket és az ezekre született válaszokat jegyzőkönyvekbe vezették. A jegyzőkönyvek 1720-tól állnak rendelkezésre 1946-ig. A kapcsolódó iratanyag (PEL II.1.c.1.) csak 1771-től van meg és egészen 1948-ig terjed. A jegyzőkönyvekhez – bár minden kötetben van egykorú index – a 20. század elején kétkötetes index is készült az 1701–1850 közötti időszakhoz. Részletek ITT olvashatók.
 • PEL II.2.a. Hiteleshelyi levéltár (archivum publicum) jegyzőkönyvei és segédletei. Az újkori székeskáptalan 1700-tól kezdve hiteleshelyi tevékenységet fejtett ki. Ez gyakorlatilag 1848-ban megszűnt, ezután csak egyháziak helyezték ide irataikat, végrendeleteiket. A hiteleshelyi tevékenységből képződött iratok úgy a tudományos, mint a családfa-kutatók számára értékesek. A segédletekhez kapcsolódó iratanyag (PEL II.2.b.) csak helyben kutatható. Részletek ITT és ITT olvashatók.
 • PEL II.4.a. Szemináriumi Levéltár. A szemináriumnak megalapításától önálló levéltára alakult ki, amely magában foglalja az intézménynek és uradalmának anyagát a szeminárium 18. századi megalapításától 20. század közepi megszűntéig. Ebből az anyagból egyelőre csak az ún. nationaliák, vagyis a kispapok származási lapjai kutathatók, amelyek az 1870-es évektől állnak rendelkezésre az 1930-as évekig. Részletek ITT olvashatók.
 • PEL II.7.b. Káptalani jogtanácsos irattárának segédletei. A székeskáptalannál jogtanácsos is működött, amely vagy „sajátja” volt, vagy a püspökséggel közös. Külön irattára csak a 20. század első felében alakult ki úgy a püspökségen, mint a káptalannál Dr. Szabó János ügyvéd alatt. Aki akár a káptalani jegyzőkönyvek mellékleteit (PEL II.1.a.), akár a püspöki hivatal egyházkormányzati iratanyagait (PEL I.1.a.1.) kutatja ebből az időszakból, annak – ha az ügyet átutalták a jogtanácshoz, amit a protocollumok feltüntetnek – ezt az anyagot is kézbe kell vennie. Részletek ITT olvashatók.

 

A Plébániai Levéltárak (PEL III.; 480.000 fájl) állományából kutathatók:

 • PEL III.1–250. Plébániai levéltárak. A legnagyobb kutatói érdeklődésre számot tartó anyag ebbe a fondcsoportba tartozik, a családfa- és helytörténet-kutatók kincsesbányája. A fondokban plébániák és lelkészségek anyakönyvei, anyakönyvi indexei, plébániatörténetei (historia parochiae), iskolaszéki jegyzőkönyvei, egyházközségi képviselőtestületi jegyzőkönyvei várják az e-kutatókat.
  • Az anyakönyvekről és históriákról IDE kattintva lehet tájékozódni. Itt olvasható az 1895. és 1981. évi sematizmus, amely segítséget nyújt abban, hogy egy-egy filia melyik plébánia alá tartozott. A latin nyelvű anyakönyvekhez szótárak is rendelkezésre állnak ugyanitt.
  • Az anyakönyvi indexek állományáról IDE kattintva lehet tájékozódni.
  • Az iskolaszéki jegyzőkönyvekről és az egyházközségi képviselőtestületi jegyzőkönyvekről IDE kattintva lehet tájékozódni.
 • Brüsztle József: Recensio universi cleri (...) című négykötetes munkája. Brüsztle József olaszi plébános négykötetes munkája az 1870-es évekből, amely a pécsi egyházmegye összes plébániájáról közöl történeti és személyi adatokat, s amely ma is haszonnal forgatható az egyes plébániák történeti kutatásához. Részletek ITT olvashatók.

 

 

Internetes szolgáltatásunk igénybe vételéhez ITT találnak hasznos információkat.

 

Köszönjük eddigi és leendő e-kutatóink bizalmát, hogy igénybe vették/igénybe veszik szolgáltatásunkat, további jó kutatást kívánunk!

 

 

2020. június 5-én, Szent Bonifác püspök és vértanú emléknapján

Pécsi Egyházmegyei Levéltár